欢迎关注拉米公众号:lami_la

古诗将诗词加入收藏,方便下次阅读哦

西施咏 立即阅读

作者:【唐】王维    阅读:3930    喜欢:92

西shīyǒng

yàntiānxiàzhòng西shīníngjiǔwēi

zhāoréngyuèzuògōngfēi

jiànshūzhòngguìláifāng

yāorénxiāngfěnzhuóluó

jūnchǒngjiāotàijūnliánshìfēi

dāngshíhuànshābàntóngchēguī

chíxièlínjiāxiàopínān

赠卫八处士 立即阅读

作者:【唐】杜甫    阅读:3073    喜欢:1

zèngwèichùshì

rénshēngxiāngjiàndòngshēnshāng

jīngòngdēngzhúguāng

shǎozhuàngnéngshíbìncāng

访fǎngjiùbànwéiguǐjīngzhōngcháng

yānzhīèrshízǎichóngshàngjūntáng

biéjūnwèihūnérchéngháng

ránjìngzhíwènláifāng

wènnǎiwèiérluójiǔjiāng

jiǎnchūnjiǔxīnchuījiànhuángliáng

zhǔchēnghuìmiànnánlěishíshāng

shíshāngzuìgǎncháng

míngshānyuèshìshìliǎngmángmáng

春思 立即阅读

作者:【唐】李白    阅读:3330    喜欢:2

chūn

yāncǎoqínsāng绿zhī

dāngjūn怀huáiguīshìqièduànchángshí

chūnfēngxiāngshíshìluówéi

兵车行 立即阅读

作者:【唐】杜甫    阅读:2140    喜欢:0

bīngchēxíng

chēlínlínxiāoxiāoxíngréngōngjiànzàiyāo

niángzǒuxiàngsòngchénāijiànxiányángqiáo

qiāndùnlándàoshēngzhíshànggànyúnxiāo

dàopángguòzhěwènxíngrénxíngréndànyúndiǎnhángpín

huòcóngshíběifáng便biànzhìshí西yíngtián

shízhèngguǒtóuguīláitóubáihuánshùbiān

biāntíngliúxuèchénghǎishuǐhuángkāibiānwèi

jūnwénhànjiāshāndōngèrbǎizhōuqiāncūnwànluòshēngjīng

zòngyǒujiànchúshēnglǒngdōng西

kuàngqínbīngnàizhànbèiquǎn

zhǎngzhěsuīyǒuwèngǎnshēnhèn

qiějīnniándōngwèixiūguān西

xiànguānsuǒshuìcóngchū

xìnzhīshēngnánfǎnshìshēnghǎo

shēngyóujiàlínshēngnánmáisuíbǎicǎo

jūnjiànqīnghǎitóuláibáirénshōu

xīnguǐfányuānjiùguǐtiānyīn湿shīshēngjiūjiū

走马川行奉送封大夫出师西征 立即阅读

作者:【唐】岑参    阅读:1944    喜欢:0

zǒuchuānhángfèngsòngfēngchūshī西zhēng

jūnjiànzǒuchuānxíngxuěhǎibiānpíngshāmǎngmǎnghuángtiān

lúntáijiǔyuèfēnghǒuchuānsuìshídǒusuífēngmǎnshíluànzǒu

xiōngcǎohuángzhèngféijīnshān西jiànyānchénfēihànjiājiàng西chūshī

jiāngjūnjīnjiǎtuōbànjūnxíngxiāngfēngtóudāomiàn

máodàixuěhànzhēnghuāliánqiánxuánzuòbīngzhōngcǎoyànshuǐníng

wénzhīyīngdǎnshèliàozhīduǎnbīnggǎnjiēchēshī西ménzhùxiànjié

渔翁 立即阅读

作者:【唐】柳宗元    阅读:2759    喜欢:0

wēng

wēngbàng西yán宿xiǎoqīngxiāngránchǔzhú

yānxiāochūjiànrénǎinǎishēngshānshuǐ绿

huíkàntiānxiàzhōngliúyánshàngxīnyúnxiāngzhú

宣州谢朓楼饯别校书叔云 立即阅读

作者:【唐】李白    阅读:2809    喜欢:0

xuānzhōuxiètiǎolóujiànbiéjiàoshūshūyún

zhězuózhīliú

luànxīnzhějīnzhīduōfányōu

chángfēngwànsòngqiūyànduìhāngāolóu

péngláiwénzhāngjiànānzhōngjiānxiǎoxièyòuqīng

怀huáixìngzhuàngfēishàngqīngtiānlǎnmíngyuè

chōudāoduànshuǐshuǐgèngliúbēixiāochóuchóugèngchóu

rénshēngzàishìchènmíngzhāosànnòngpiānzhōu

关山月 立即阅读

作者:【唐】李白    阅读:2051    喜欢:0

guānshānyuè

míngyuèchūtiānshāncāngmángyúnhǎijiān

chángfēngwànchuīménguān

hànxiàbáidēngdàokuīqīnghǎiwān

yóuláizhēngzhànjiànyǒurénhuán

shùwàngbiānguīduōyán

gāolóudāngtànwèiyīngxián

子夜吴歌·秋歌 立即阅读

作者:【唐】李白    阅读:2265    喜欢:0

·qiū

chángānpiànyuèwàndǎoshēng

qiūfēngchuījìnzǒngshìguānqíng

píngliángrényuǎnzhēng

琵琶行 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:1600    喜欢:0

xíng

yuánshíniánzuǒqiānjiǔjiāngjùnmíngniánqiūsòngpénkǒuwénzhōuzhōngtánzhětīngyīnzhēngzhēngrányǒujīngshēngwènrénběnchángānchāngchángxuécáoèrshàncáiniánzhǎngshuāiwěishēnwéirénsuìmìngjiǔ使shǐkuàitánshùmǐnránshàoxiǎoshíhuānshìjīnpiāolúnqiáocuìzhuǎnjiāngjiānchūguānèrniántiánránāngǎnrényánshìshǐjuéyǒuqiānzhéyīnwéichángzèngzhīfánliùbǎishíliùyánmìngyuēxíng

xúnyángjiāngtóusòngfēnghuāqiū

zhǔrénxiàzàichuánjiǔyǐnguǎnxián

zuìchénghuāncǎnjiāngbiébiéshímángmángjiāngjìnyuè

wénshuǐshàngshēngzhǔrénwàngguī

xúnshēngànwèntánzhěshuíshēngtíngchí

chuánxiāngjìnyāoxiāngjiàntiānjiǔhuídēngchóngkāiyàn

qiānwànhuànshǐchūláiyóubàobànzhēmiàn

zhuǎnzhóuxiánsānliǎngshēngwèichéngdiàoxiānyǒuqíng

xiánxiányǎnshēngshēngpíngshēngzhì

méixìnshǒutánshuōjìnxīnzhōngxiànshì

qīnglǒngmànniǎntiǎochūwéichánghòuliùyāo

xiáncáocáoxiǎoxiánqièqiè

cáocáoqièqiècuòtánzhūxiǎozhūluòpán

jiànguānyīnghuāhuáyōuquánliúbīngxiànán

bīngquánlěngxiánníngjuéníngjuétōngshēngzànxiē

biéyǒuyōuchóuànhènshēngshíshēngshèngyǒushēng

yínpíngzhàshuǐjiāngbèngtiěchūdāoqiāngmíng

zhōngshōudāngxīnhuàxiánshēngliè

dōngchuán西fǎngqiǎoyánwéijiànjiāngxīnqiūyuèbái

chényínfàngchāxiánzhōngzhěngdùnchángliǎnróng

yánběnshìjīngchéngjiāzàilíngxiàzhù

shísānxuéchéngmíngshǔjiàofáng

céngjiàoshàncáizhuāngchéngměibèiqiūniáng

língniánshàozhēngchántóuhóngxiāozhīshù

diàntóuyínjiésuìxuèluóqúnfānjiǔ

jīnniánhuānxiàomíngniánqiūyuèchūnfēngděngxián

zǒucóngjūnāzhāoláiyán

ménqiánlěngluòānlǎojiàzuòshāngrén

shāngrénzhòngqīngbiéqiányuèliángmǎichá

láijiāngkǒushǒukōngchuánràochuányuèmíngjiāngshuǐhán

shēnmèngshàoniánshìmèngzhuānglèihónglángān

wéntànyòuwénchóng

tóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshí

cóngniánjīngzhébìngxúnyángchéng

xúnyángyīnyuèzhōngsuìwénzhúshēng

zhùjìnpénjiāng湿shīhuángzhúràozháishēng

jiāndànwénjuānxuèyuánāimíng

chūnjiānghuāzhāoqiūyuèwǎngwǎngjiǔhuánqīng

shāncūnǒuzhāozhānánwéitīng

jīnwénjūntīngxiānyuèěrzànmíng

gèngzuòtánwèijūnfānzuòxíng

gǎnyánliángjiǔquèzuòxiánxiánzhuǎn

xiàngqiánshēngmǎnzuòchóngwénjiēyǎn

zuòzhōngxiàshuízuìduōjiāngzhōuqīngshān湿shī