欢迎关注拉米公众号:lami_la

白居易 字乐天,号香山居士,是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一 本站收录 白居易 的诗词内容 11

后宫词 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:1505    喜欢:0

hòugōng

lèi湿shīluójīnmèngchéngshēnqián殿diànànshēng

hóngyánwèilǎoēnxiānduànxiéxūnlóngzuòdàomíng

望月有感 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:1507    喜欢:0

wàngyuèyǒugǎn

nánjīngluànguānnèixiōngsànzàichùyīnwàngyuèyǒugǎnliáoshūsuǒ怀huáishàngliángxiōngqiánxiōngjiāngshíxiōngjiānshìxiàguīmèi

shínánniánhuāngshìkōngxiōng西dōng

tiányuánliáoluògànhòuròuliúdàozhōng

diàoyǐngfènwéiqiānyàngēnsànzuòjiǔqiūpéng

gòngkànmíngyuèyīngchuílèixiāngxīnchùtóng

琵琶行 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:974    喜欢:0

xíng

yuánshíniánzuǒqiānjiǔjiāngjùnmíngniánqiūsòngpénkǒuwénzhōuzhōngtánzhětīngyīnzhēngzhēngrányǒujīngshēngwènrénběnchángānchāngchángxuécáoèrshàncáiniánzhǎngshuāiwěishēnwéirénsuìmìngjiǔ使shǐkuàitánshùmǐnránshàoxiǎoshíhuānshìjīnpiāolúnqiáocuìzhuǎnjiāngjiānchūguānèrniántiánránāngǎnrényánshìshǐjuéyǒuqiānzhéyīnwéichángzèngzhīfánliùbǎishíliùyánmìngyuēxíng

xúnyángjiāngtóusòngfēnghuāqiū

zhǔrénxiàzàichuánjiǔyǐnguǎnxián

zuìchénghuāncǎnjiāngbiébiéshímángmángjiāngjìnyuè

wénshuǐshàngshēngzhǔrénwàngguī

xúnshēngànwèntánzhěshuíshēngtíngchí

chuánxiāngjìnyāoxiāngjiàntiānjiǔhuídēngchóngkāiyàn

qiānwànhuànshǐchūláiyóubàobànzhēmiàn

zhuǎnzhóuxiánsānliǎngshēngwèichéngdiàoxiānyǒuqíng

xiánxiányǎnshēngshēngpíngshēngzhì

méixìnshǒutánshuōjìnxīnzhōngxiànshì

qīnglǒngmànniǎntiǎochūwéichánghòuliùyāo

xiáncáocáoxiǎoxiánqièqiè

cáocáoqièqiècuòtánzhūxiǎozhūluòpán

jiànguānyīnghuāhuáyōuquánliúbīngxiànán

bīngquánlěngxiánníngjuéníngjuétōngshēngzànxiē

biéyǒuyōuchóuànhènshēngshíshēngshèngyǒushēng

yínpíngzhàshuǐjiāngbèngtiěchūdāoqiāngmíng

zhōngshōudāngxīnhuàxiánshēngliè

dōngchuán西fǎngqiǎoyánwéijiànjiāngxīnqiūyuèbái

chényínfàngchāxiánzhōngzhěngdùnchángliǎnróng

yánběnshìjīngchéngjiāzàilíngxiàzhù

shísānxuéchéngmíngshǔjiàofáng

céngjiàoshàncáizhuāngchéngměibèiqiūniáng

língniánshàozhēngchántóuhóngxiāozhīshù

diàntóuyínjiésuìxuèluóqúnfānjiǔ

jīnniánhuānxiàomíngniánqiūyuèchūnfēngděngxián

zǒucóngjūnāzhāoláiyán

ménqiánlěngluòānlǎojiàzuòshāngrén

shāngrénzhòngqīngbiéqiányuèliángmǎichá

láijiāngkǒushǒukōngchuánràochuányuèmíngjiāngshuǐhán

shēnmèngshàoniánshìmèngzhuānglèihónglángān

wéntànyòuwénchóng

tóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshí

cóngniánjīngzhébìngxúnyángchéng

xúnyángyīnyuèzhōngsuìwénzhúshēng

zhùjìnpénjiāng湿shīhuángzhúràozháishēng

jiāndànwénjuānxuèyuánāimíng

chūnjiānghuāzhāoqiūyuèwǎngwǎngjiǔhuánqīng

shāncūnǒuzhāozhānánwéitīng

jīnwénjūntīngxiānyuèěrzànmíng

gèngzuòtánwèijūnfānzuòxíng

gǎnyánliángjiǔquèzuòxiánxiánzhuǎn

xiàngqiánshēngmǎnzuòchóngwénjiēyǎn

zuòzhōngxiàshuízuìduōjiāngzhōuqīngshān湿shī

花非花 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:536    喜欢:0

huāfēihuā

huāfēihuāfēibànláitiānmíngláichūnmèngduōshízhāoyúnchù

问刘十九 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:548    喜欢:0

wènliúshíjiǔ

绿xīnpēijiǔhóngxiǎohuǒ

wǎnláitiānxuěnéngyǐnbēi

长恨歌 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:653    喜欢:0

chánghèn

hànhuángzhòngqīngguóduōniánqiú

yángjiāyǒuchūzhǎngchéngyǎngzàishēnguīrénwèishí

tiānshēngzhìnánzhāoxuǎnzàijūnwáng

huímóuxiàobǎimèishēngliùgōngfěndàiyán

chūnhánhuáqīngchíwēnquánshuǐhuáníngzhī

shìérjiāoshǐshìxīnchéngēnshí

yúnbìnhuāyánjīnyáoróngzhàngnuǎnchūnxiāo

chūnxiāoduǎngāocóngjūnwángzǎocháo

chénghuānshìyànxiánxiáchūncóngchūnyóuzhuān

hòugōngjiāsānqiānrénsānqiānchǒngàizàishēn

jīnzhuāngchéngjiāoshìlóuyànzuìchūn

mèixiōngjiēlièliánguāngcǎishēngmén

suìlìngtiānxiàxīnzhòngshēngnánzhòngshēng

gōnggāochùqīngyúnxiānyuèfēngpiāochùchùwén

huǎnmànníngzhújìnjūnwángkàn

yángdòngláijīngcháng

jiǔchóngchéngquèyānchénshēngqiānchéngwàn西nánxíng

cuìhuáyáoyáoxíngzhǐ西chūménbǎi

liùjūnnàiwǎnzhuǎnéméiqián

huādiànwěirénshōucuìqiàojīnquèsāotóu

jūnwángyǎnmiànjiùhuíkànxuèlèixiānghuòliú

huángāisànmànfēngxiāosuǒyúnzhànyíngdēngjiàn

éméishānxiàshǎorénxíngjīngguāng

shǔjiāngshuǐshǔshānqīngshèngzhǔzhāozhāoqíng

xínggōngjiànyuèshāngxīnwénlíngchángduànshēng

tiānxuánzhuànhuílóngdàochóuchúnéng

wéixiàzhōngjiànyánkōngchù

jūnchénxiāngjìnzhāndōngwàngménxìnguī

guīláichíyuànjiējiùtàiróngwèiyāngliǔ

róngmiànliǔméiduìlèichuí

chūnfēngtáohuākāiqiūtóngluòshí

西gōngnányuànduōqiūcǎoluòmǎnjiēhóngsǎo

yuánbáixīnjiāofángājiānqīngélǎo

殿diànyíngfēiqiǎorándēngtiǎojìnwèichéngmián

chíchízhōngchūchánggěnggěngxīngshǔtiān

yuānyānglěngshuānghuázhòngfěicuìqīnhánshuígòng

yōuyōushēngbiéjīngniánhúncéngláimèng

línqióngdàoshì鸿hóngnéngjīngchéngzhìhún

wèigǎnjūnwángzhǎnzhuǎnsuìjiàofāngshìyīnqín

páikōngbēndiànshēngtiānqiúzhībiàn

shàngqióngluòxiàhuángquánliǎngchùmángmángjiējiàn

wénhǎishàngyǒuxiānshānshānzàipiāomiǎojiān

lóulínglóngyúnzhōngchuòyuēduōxiān

zhōngyǒuréntàizhēnxuěhuāmàocēnshì

jīnquè西xiāngkòujiōngzhuǎnjiàoxiǎobàoshuāngchéng

wéndàohànjiātiān使shǐjiǔhuázhàngmènghúnjīng

lǎntuīzhěnpáihuáizhūyínpíngkāi

yúnbìnbànpiānxīnshuìjuéhuāguānzhěngxiàtánglái

fēngchuīxiānmèipiāoyáoyóucháng

rónglèilángānhuāzhīchūndài

hánqíngníngxièjūnwángbiéyīnróngliǎngmiǎománg

zhāoyáng殿diànēnàijuépéngláigōngzhōngyuècháng

huítóuxiàwàngrénhuánchùjiànchángānjiànchén

wéijiāngjiùbiǎoshēnqíngdiànjīnchāijiāng

chāiliúshànchāihuángjīnfēndiàn

dànjiàoxīnjīndiànjiāntiānshàngrénjiānhuìxiāngjiàn

línbiéyīnqínzhòngzhōngyǒushìliǎngxīnzhī

yuèchángshēng殿diànbànrénshí

zàitiānyuànzuòniǎozàiyuànwéiliánzhī

tiānchángjiǔyǒushíjìnhènmiánmiánjué

赋得古原草送别 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:591    喜欢:0

yuáncǎosòngbié

yuánshàngcǎosuìróng

huǒshāojìnchūnfēngchuīyòushēng

yuǎnfāngqīndàoqíngcuìjiēhuāngchéng

yòusòngwángsūnmǎnbiéqíng

忆江南三首·其三 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:529    喜欢:0

jiāngnánsānshǒu·sān

jiāngnángōngjiǔbēichūnzhúshuāngzuìróngzǎowǎnxiāngféng

忆江南三首·其二 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:1118    喜欢:0

jiāngnánsānshǒu·èr

jiāngnánzuìshìhángzhōushānyuèzhōngxúnguìjùntíngzhěnshàngkàncháotóugèngchóngyóu

忆江南三首·其一 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:475    喜欢:0

jiāngnánsānshǒu·

jiāngnánhǎofēngjǐngjiùcéngānchūjiānghuāhóngshènghuǒchūnláijiāngshuǐ绿lánnéngjiāngnán

作者简介

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。