欢迎关注拉米公众号:lami_la

节日 本站收录 节日 的诗词内容 10

望月怀远 立即阅读

作者:【唐】张九龄    阅读:620    喜欢:0

wàngyuè怀huáiyuǎn

hǎishàngshēngmíngyuètiāngòngshí

qíngrényuànyáojìngxiāng

mièzhúliánguāngmǎnjué

kānyíngshǒuzènghuánqǐnmèngjiā

水调歌头·明月几时有 立即阅读

作者:【宋】苏轼    阅读:948    喜欢:0

shuǐdiàotóu

bǐngchénzhōngqiūhuānyǐndànzuìzuòpiānjiān怀huáiyóu

míngyuèshíyǒujiǔwènqīngtiānzhītiānshànggōngquèjīnshìniánchéngfēngguīyòukǒngqiónglóugāochùshènghánnòngqīngyǐngzàirénjiān

zhuǎnzhūzhàomiányīngyǒuhènshìchángxiàngbiéshíyuánrényǒubēihuānyuèyǒuyīnqíngyuánquēshìnánquándànyuànrénchángjiǔqiāngòngchánjuān

青玉案·元夕 立即阅读

作者:【宋】辛弃疾    阅读:688    喜欢:0

qīngwǎn·yuán

dōngfēngfànghuāqiānshùgèngchuīluòxīngbǎodiāochēxiāngmǎnfèngxiāoshēngdòngguāngzhuǎnlóng

éérxuěliǔhuángjīnxiàoyíngyíngànxiāngzhòngxúnqiānbǎiránhuíshǒurénquèzàidēnghuǒlánshānchù

生查子·元夕 立即阅读

作者:【宋】欧阳修    阅读:576    喜欢:0

shēngchá·yuán

niányuánshíhuāshìdēngzhòu

yuèshàngliǔshāotóurényuēhuánghūnhòu

jīnniányuánshíyuèdēngjiù

jiànniánrénlèi湿shīchūnshānxiù

寒食 立即阅读

作者:【唐】韩翃    阅读:622    喜欢:0

hánshí

chūnchéngchùfēihuāhánshídōngfēngliǔxié

hàngōngchuánzhúqīngyānsànhóujiā

西江月·世事一场大梦 立即阅读

作者:【北宋】苏轼    阅读:1496    喜欢:0

西jiāngyuè·shìshìchǎngmèng

shìshìchángmèngrénshēngqiūliángláifēngmínglángkànméitóubìnshàng

jiǔjiànchángchóushǎoyuèmíngduōbèiyúnfángzhōngqiūshuígòngguāngzhǎnránběiwàng

鹊桥仙·纤云弄巧 立即阅读

作者:【宋】秦观    阅读:1295    喜欢:0

quèqiáoxiān

xiānyúnnòngqiǎofēixīngchuánhènyínhàntiáotiáoànjīnfēngxiāngféng便biànshèngquèrénjiānshù

róuqíngshuǐjiāmèngrěnquèqiáoguīliǎngqíngruòshìjiǔchángshíyòuzàizhāozhāo

元日 立即阅读

作者:【宋】王安石    阅读:444    喜欢:0

yuán

bàozhúshēngzhōngsuìchúchūnfēngsòngnuǎn

qiānménwàntóngtóngzǒngxīntáohuànjiù

清明 立即阅读

作者:【唐】杜牧    阅读:586    喜欢:0

qīngmíng

qīngmíngshíjiēfēnfēnshàngxíngrénduànhún

jièwènjiǔjiāchùyǒutóngyáozhǐxìnghuācūn

秋夕 立即阅读

作者:【唐】杜牧    阅读:555    喜欢:0

qiū

yínzhúqiūguānglěnghuàpíngqīngluóxiǎoshànliúyíng

tiānjiēliángshuǐzuòkànqiānniúzhīxīng